تدابیر درمانی سرطان پستان

بطور کلی امکان درمان تقریباَ قطعی درجات I و II سرطان پستان وجود دارد( پارشیل ماستکتومی با برداشتن غدد لنفاوی آگزیلاری و در پی آن رادیو تراپی و در مواردی شیمی درمانی). اما درمان مرحله IV سرطان پستان عمدتا حکم تخفیف و تسکین ( Palliation ) را دارد.

I) جراحی: برحسب وسعت سرطان ممکن است روشهای مختلفی برای جراحی بکار برده شود، در حال حاضر، روش انتخابی برای درجات I و II سرطان پستان lumpectomy ( برداشت تومور و ۱ تا ۲ سانتیمتر از بافت پستان اطراف آن) یا quadranectomy ( برداشت بافت و پوست یک چهارم ناحیه مبتلای پستان) همراه با رزکسیون غدد لنفاوی آگزیلاری در سطوح I و II و در پی آن رادیوتراپی است. Radical mastectomy ( برداشت کامل پستان و عضلات پکتورالیس) امروز بندرت و فقط در مواردیکه دیواره قفسه سینه نیز گرفتار باشد، بکار برده می‌شود. Modified radical mastectomy ( برداشتن کامل پستان همراه با فاسیای عضله پکتورالیس ماژور) در موارد زیر روش انتخابی است:

  • DCIS یا LCIS متعدد
  • عود تومور بعد از ماستکتومی پارشیال ( لوپکتومی یا کوادرنکتومی)
  • برداشت پروفیلاکتیک پستان مقابل
  • بیماران مسن یا پرخطر برای عمل جراحی بزرگ که فاقد آدنوپاتی آگزیلاری یا متاستاز دور دست هستند.
  • تومور حجیم یا اولسراتیو با متاستاز دوردست ( Palliotive )

II) رادیو تراپی: از داریوتراپی به عنوان درمان کمکی درجات I و II سرطان پستان و نیز درمان Palliotive موارد سرطان موضعی پیشرفته با متاستاز استفاده می‌شود.

III) Adjuvant Systemic Therapy: از این روش در بیمارانی که از نظر عود سیستمیک در معرض خطر بالایی هستند ( اندازه تومور بیش از cm2 یا گرفتاری غدد لنفاوی) استفاده می‌شود و ممکن است به صورت شیمی درمانی ( مجموعه ۲ یا ۳ داروی سیکلوفسفامید دوکسوروبیسین (آدریامایسین)، متوترکسات، ۵- فلورواوراسیل) ( یک دوره ۳ تا ۶ ماهه و بیشتر در بیماران یائسه) یا هورمون تراپی ( غالباَ تاموکسیفن و برای مدت حداکثر ۵ سال و بیشتر در سنین پره منوپاز، خصوصاَ تومور با گیرنده‌های استروژن و پروژسترون مثبت)

گوناگون

ارسال نظر