باورهاي مربوط به امنيت دنيا

آيا معتقديد دنيا بايد سراي امنيت و آسايش باشد ؟ ضربه ها و تجارب دردناك مي توانند اين باور را نقض كنند و باعث شوند تصور كنيد خودتان مقصر بوده ايد. براي آن كه چنين حالتي پيش نيايد، ابتدا بپذيريد اين باور كه دنيا بايد سراي امنيت باشد، غير واقعي بينانه است. سپس نگاه تان به دنيا را واقع بينانه كنيد و بپذيريد كه دنيا خطراتي دارد و امنيت كامل ممكن نيست ولي مي توانيد با رعايت يك رشته نكات احتياطي، خطرات را كم كنيد.

با فن محاسبه سودها ، عاقلانه بودن اين باور را كه دنيا بايد سراي امنيت باشد، بررسي كنيد. همچنين به كمك فن معيار دو گانه از خودتان بپرسيد : «يا عزيزانم را هم ترغيب مي كنم چنين باوري داشته باشند ؟»

آسيب پذيري

مردم پس از ضربه خوردن فوراً به اشتباه خودشان را آسيب پذيري فرض مي كنند (و به جاي آن كه بگويند «اين دفعه ضربه خوردم» مي گويند «نبايد چنين ضربه اي مي خوردم»). طرز فكر اول باعث مي شود همه را آسيب پذير ببينند (و به خودشان بگويند «هر كسي ممكن است ضربه بخورد»).

سرزنش كردن خود و قابليت

آسيب پذيري و سرزنش كردن خود با اين برداشت كه چقدر قابليت دارم و چقدر مي توانم امنيت خودم را حفظ كنم، رابطه نزديكي دارد. از ضربه خوردن، خود را ضعيف، ناتوان، درمانده، عاجز و حتي مشكل دارد مي بينيد. اين تلقي ها به باورهاي اصلي شما، مثلاً اين باور كه «خلايق هر چه لايق»، بر مي گردند. ابتدا ببينيد چه چيزي را سرزنش مي كنيد. آيا رفتارتان را سرزنش مي كنيد (براي مثال مي گوييد «چون آدم ترسو بي فكر يا … هستم چنين اتفاقي براي من افتاد») ؟ شايد هم كل شخصيت تان را سرزنش مي كنيد (براي مثال مي گوييد «چون آدم بدي هستم، اين اتفاق افتاد») ؟

اگر رفتار يا صفت تان را سرزنش مي كنيد از خودتان شواهد بخواهيد. اگر رفتارتان علت اصلي يا نسبي وقوع اتفاق ناگوار يا ضربه است، سه راه داريد. نخست اين كه مسئوليت اعمال تان را بپذيريد. دوم اين كه خودتان را علي رغم اعمال تان بپذيريد. سوم اين كه ببينيد براي كم كردن احتمال تكرار شدن ضربه يا رويداد ناگوار چه كار مي توانيد انجام بدهيد.

اگر شك داريد كه مي توانيد امنيت خود را حفظ كنيد، اشكالات و نقائص تان را بيابيد و رفع كنيد. ممكن است براي اين كار به برخي مهارت ها نياز داشته باشيد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر