باز كردن هم زمان پاهاي خم شده

در تمرينات زير با باز شدن بيش از حد زنواها، فشارهاي شديدي به نواحي لگن و كمر وارد مي شود.

خواباندن مچ از حالت درازكش به شكم
در اين تمرين احتمال چرخش ناگهاني آرنج بر خلاف ساختارمفصلي وجود دارد.

كشش بيش از حد مفصل ران به كمك يار
در صورتي كه توانايي كشش فرد براي كشش اندام هاي تحتاني به عقب كم باشد. آن را تا حد زيادي با كشش كمي جبران مي كند و بايد توجه داشت كه كشش بيش از حد ناحيه كمر و لگن غالباً منجر به ايجاد دردهاي شديد و مزمن مي شود.

فشار يار كمكي بر بخش مركزي پايين كمر
در اين تمرين به دليل وارد آمدن فشار روي بخش مركزي پايين كمر، ستون مهره ها دچار فشار سنگيني مي شود.

ايجاد جفت نيروي روي مهر هاي كمري
باز شدن لگن با زانوي خميده به كمك يار و باز شدن لگن باز زانوي صاف به كمك يار باز كردن بيش از حد ناحيه پشت هنگام اجراي حركات زير مي تواند منشا اصلي درد و ‌آسيب باشد.

كشش ۹۰ درجه از ران به حالت خوايده با يار كمكي
اين تمرين باعث پيچ خوردگي شديد در مهره هاي كمر مي شود.

بالا آوردن دو پا از حالت خوابيده به شكم به كمك يار
در حركت زير ديسك هاي بين مهره اي شديد فشرده مي شوند.

بالا آوردن كامل تنه به كمك يار در حالت خوابيده به شكم
در اين حرلت كمر دچار باز شدگي مي شود.

باز كردن كمر دو نفره
انجام اين حركت مي تواند منجر به فشردگي مهره هاي تحتاني كمرو گردن و آسيب مهره اي شود مگر اي نكه حين انجام اين حركت كمر و سر به آرامي به طرف بلا و پشت فشار داده شود.

سطح ۱ مطالب برگزیده ورزش و زیبایی

ارسال نظر