اضطراب پس از ضربه چیست ؟

انسان ها خيلي انعطاف پذير هستند. هر انساني در طول زندگي خود تجربه هاي منفي زيادي را پشت سر مي گذارد. اما گاهي اوقات مشكلات زندگي فراتر از توان انسان هستند. اين حالت وقتي پيش مي آيد كه اتفاق شديد يا مجموعه اي اتفاقات شديد، براي آدمي آسيب پذير پيش بيايد. نتيجه هم تكرار خاطره آن تجربه، گوش به زنگي افراطي، بي حسي، گوشه گیري و اجتناب از هر چيزي است كه ياد آور آن اتفاق يا تجربه باشد. مردم معمولاً بعد از چنين اتفاقات دردناكي، اين نشانه ها را بروز مي دهند و پس از مدتي خوب مي شوند. ولي اگر نشانه ها شديد باشندو بيش از يك ماه طول بكشند، تشخيص اختلال استرس پس از ضربه داده مي شود. اختلال استرس پس از ضربه دربين بازماندگان جنگ، سيل، زلزله، تجاوز، سوء رفتارهاي دوران كودكي، بچه دزدي، آدم ربايي، گروگان گيري و سقوط هواپيما شايع است. همچنين در شاهدان اين نوع وقايع يا در ميان بستگان كساني كه چنين ضربه هايي خورده اند، زياد ديده مي شود.

مارتين مظهر اضطراب ناشي از ضربه بود. مارتين باغباني سي و چند بود. سه فرزند داشت و به طور كلي از زندگي راضي بود. او از اين كه مناظرشهر را براي مردم زيبا كرده و هماهنگي ايجاد مي كرد، لذت مي برد. موفقيت مارتين رد كارش سبب شده بود آينده درخشاني داشته باشد و زندگي راحت و دلخواه خود را براي خانواده اش فراهم آورد. با اين حال به طور كلي نگران بود، هر چند امنيت مالي و زندگي خانودگي شادمانه مارتين باعث شده بود كنترل نگاني از دست او خارج نشود.

اما يك شب تابستاني، اوضاع عوض شد. در حالي كه به سمت اداره پست مي رفت، سه جوان كه در ماشين نشسته بودند به مارتين توهين كردند و او را كتك زدند. آنها دليلي براي كار خود نداشتند. مارتين نمي توانست به ياد آورد چرا اين كار را كردند. او هرگز نتوانست آن سه نفر را شناسايي كند.

مارتين چند هفته در بيمارستان بستري شد. خوشبختانه مصدوميت مارتين عوارض ماندگاري نداشت و هينه هاي بيستري شدن خود را از بيمه گرفت و مدتي بعد آماده كار شد. اما حال مارتين خوب نشد. وقتي به ياد آن كتك كاري مي افتاد عذاب مي كشيد مثلاً با شنيدن هرخبري درباره خشونت، عصبي مي شد. خواب مارتين مشكل پيدا كرده بود و يكسره خواب كتك خوردن مي ديد. مارتين به تدريج افسرده و گوشه گير شد. او كه روز به روز از تنهايي بيشتر اجتناب مي كرد، در كارش مشكل پيدا مي كرد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر