اضطراب سلامتي از كجا شروع مي شود ؟

اضطراب سلامتي مثل ساير اضطراب هاي مشكل ساز، محصول عوامل زيست شناختي و يادگيري است. همان طور كه گفتم، برخي از آدم ها زمينه اضطراب دارند. اگر اين آدم ها در كودكي، تجارب ناخوشايندي در رابطه يا سلامتي خود داشته باشند برايمثال يكي از والدين خود را بر اثر سرطان از دست داده باشند – يا بر سر بيماري جزيي آنها، هايهوي كرده باشند، در مورد بيماري و سلامتي باورهاي نادرستي پيدا خواهند كرد.

اين باورها، دو موضوع ناراحتي و خود انگاره را دربر مي گيرند. در اينجا برخي از باورهاي نادرست مرتبط با ناراحتي را بررسي مي كنم :

* اگر مي خواهي سالم باشي بايد اثري از بيماري در تو نباشد.
* هميشه بايد بداني نشانه هاي چه مفهومي دارند.
* با نگراني مي تواني جلوي وقايع را بگيري.
* اگر نگران نباشي، اوضاع بدتر مي شود.
* نشانه هاي بدني خبر از يك بيماري جديد مي دهند.
* فوراً بايد كمك بگيري در غير اين صورت افتضاح مي شود.
در اينجا باورهاي نادرست مرتبط به خودانگاره را توضيح مي دهم :
* من مي توانم به سلامتي تمام و كمال برسم.
* من نمي توانم مشكلات بدني جدي را تحمل كنم خصوصاً اگر عامل آن خودم باشم.
* اگر بيمار شوم معنايش اين است كه آدم ضعيف و بي عرضه اي هستم.

عوامل محرك اضطراب سلامتي چه هستند ؟

اضطراب سلامتي گاهي اوقات به خاطر تجربه اي تلخ در زمينه سلامتي ايجاد مي شود. دوستي بر اثر سرطان مي ميرد و بي دليل نشانه اي مثل التهاب در بدن شما ظاهر مي شود. گاهي اوقات نيز وقوع همزمان دو اتفاق موجب اضطراب سلامتي مي شود.

استفن كه زمينه اضطراب داشت (شواهد نيز نگراني او را نشان مي دادند) در نوجواني، مادرش را بر اثر ابتلا به سرطان ازدست داده بود. لكه روشن روي پوست او بي خطر و به خاطر پيري بود. اين لكه از قديم روي پوست او بود ولي از وقتي زنش جدا شد – و تحت استرس شديد قرار گرفت به آن لكه توجه كرد.

جدايي همسرش و توجه كردن استفن به لكه، برخي از باورهاي اصلي او را تحريك كرده بود. اين باورها عبارت بودند از «هيچ اتفاقي نبايد از نظر من دور بماند» و «من بايد كاملاً سالم باشم، در غير اين صورت آدم بي عرضه اي هستم». اين باورها به افكاري منتهي شدند كه از يك فاجعه خبر مي دادند؛ افكاري مثل «من احتمالاً سرطان دارم»، «اين وحشتناك است» و «من بايد مطمئن شوم كه سرطان ندارم». اينفكرها متقابلاً در كارايي بدن و انگيختگي او تغييراتي ايجاد كردند و باعث شدند يكسره دنبال اطمينان خاطر باشد و با مسئله سرطان مشغوليت ذهني و وسواسي پيدا كند. استفن روند معمول اضطراب سلامتي را طي كرده بود.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر