اصول نه گفتن در محل کار (۶)

ساعت چهارونیم بعدازظهر رئیس میگوید: «امروز می توانی چند ساعت اضافه بمانی و به کارها برسی»؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است: پاسخ منفی دادن به رئیسی بسیار سخت است اما بدتر از ان این است که تمام برنامه هایتان به هم می خورد. مطمئن نیستید که پاسخ منفی اتان باعث نمی شود که شغلتان را از دست بدهید اما از دست دادن برنامه امروزتان هم باعث می شود خدشهای در روابط دوستانه اتان با دوستان و یا احیاناً همسرتان به وجود بیایید.

پاسخ: «خیلی دوست دارم، ولی امشب نمی توانم، برنامه ای دارم اما در این هفته هر شب دیگر را که بخواهید میمانم».

هشدار: موقعیت را به خوبی بسنجید و بینید که آیا آنها واقعاً به شما نیاز دارند یا نه. لیستی به این شکل برای خود تهیه کنید: کارتان چقدر برایتان اهمیت دارد؟ آیا می توانید آن را در طول روز تمام کنید؟ آیا موارد مهمی است که باید آماده کنید، متن کنفرانسی، ملاقات با مشتریان تهیه لیست قیمتها؟ آیا درخواست رئیس اتان به این دلیل است که به غیر از شما به کسی اعتماد ندارد؟ آیا این رفتار جزئی از شخصیت اوست ؟ بعضی از رؤسا دوست دارند قدرت خود را به رخ بکشند و از اینکه می بینید اوامر آن ها را اجرا می کنید لذت می برند.

«میدانم که برایت زحمت می شود، اما ممکن است از نوار جلسه دیروز رونویسی کنی»؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است: این که چنین درخواستی چگونه پرسیده می شود بسیار اهمیت دارد. مقدمه ای نظیر «میدانم برایت زحمت می شود» به راحتی مقاومت و سرسختی شما را در برابر چنین درخواستی میشکند. او میداند که شما مایل به انجام این کار نیستید اما با اینحال چنین درخواستی را مطرح میکند.

پاسخ: «نمیدانم، اگر وقت کنم حتماً آن را انجام می دهم».

هشدار: مراقب درخواست هایی که باعث می شود مقاومت شما از بین برود باشید و هرچیزی را به راحتی بپذیرید.

«من فقط به تو اعتماد دارم که با این اشخاص تماس بگیری».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: چه شوخی بیمزه ای. اشخاص دیگری هم هستند که خیلی بیشتر از من واجد شرایط هستند و بهتر از من میتوانند با آن افراد صحبت کنند.

پاسخ: «تیم خیلی بهتر از من میتواند از عهده انجام این کار برآید».

هشدار: مواظب چاپلوسی های دیگران باشید. پیشنهاداتی بدهید تا بتوانید خیلی راحت خود را از زیر بار بعضی از مسئولیتهای بی جا راحت کنید.

آخر هفته کنفرانسی مهمی خواهی داشت، امیدوارم مثل همیشه کارها را به بهترین شکل انجام دهی، صبح شنبه می بینمت.

اینجا چه اتفاقی افتاده است: شما تمام آخر هفته خود را به هفته کاریشی تمام شده است اما این شما هستید که باید با مشتریان وعلہ شام در دست و حسابی بخورید و آخر هفته خوبی داشته باشید.

پاسخ: «میدانم که کارهایمان زیاد و فشرده است اما واقعاً احتیاج داریم که به خودمان استراحتی بدهیم. اگر اشکالی نداشته باشد پنج شنبه را تعطیل کنیم».

هشدار: در کار اگر هیج استراحتی به خود ندهید ریسک مبتلا شدن به بیماری را پذیرفته اید. اگر کارفرما به فکر شما نیست، خودتان دست به کار شوید و استراحتی به خود بدهید.

گوناگون

ارسال نظر