اسكوات با ماشين اسميت و سيسي اسكوات

در اين تمرين ها مقدار عظيمي از فشار بر روي مفاصل زانو و تاندون هاي نگهدارنده آن است و در طول بخش نزولي ليفت در اين حركت، زانو در وضعيت نامطلوب قرار مي گير. بنابراين، حركت زانوها به طرف جلو و خارج شدن آن از سطح پاها باعث بروز آسيب مي شود.

معايب دستگاه اسميت براي انجام حركت اسكوات :

۱- عملكرد قابل انتقال اين دستگاه در قياس با مهارت هاي ورزشي و زندگي واقعي صفر است. چون قدرت را تنها در يك بعد افزايش مي دهد و زمينه را براي آسيب ديدگي از بعدهاي حركتي ديگر مهيا مي سازد.

۲- به دليل اين كه ميله در اين حركت ثابت است، شخصي كه حركت اسكوات را با اين دستگاه انجام مي دهد قادر است به سمت مخالف ميله خم شود كه اين يك پاسخ طبيعي به شمار مي آيد. اين كار باز شدن چپ لگن را به حداقل مي رساند. بدين گونه به همسترينگ اجازه مي دهد در طول اجراي حركت به خواب نيمروزي برود.

مشكل اين است كه عضله همسترينگ (پشت پا) در خلال اجراي حركت اسكوات به تعادل زانو هم كمك مي كند و در نتيجه،در اين تمرين ها مقدار عظيمي از شار بر روي مفاصل زانو و تاندون هاي نگهدارنده آن است و در طول بخش نزولي ليفت در اين حركت، زانو در وضعيت نامطلوب قرار مي گيرد. بنابراين، حركت زانوها به طرف جلو و خارج شدن آن از سطح پاها باعث بروز آسيب مي شود.

معايب دستگاه اسميت براي انجام حركت اسكوات :

حذف اين عضله مهم در حركت، باعث افزايش نيروي برشي بر روي مفصل زانو مي شود و همين امر مي تواند نهايتا ‌منجر به پارگي يكي از ليگامنت هاي زانو شود. جايگزين كردن كامل حركت اسكوات با دستگاه اسميت با اسكوات با هالتر نتيجه اي كه مي تواند داشته باشد آسيب ديدگي و عدم رشد متقارن عضلات خواهد بود. مثل هر حركت ديگر اگر اسكوات با هالتر به فرم صحيح و با وزنه مناسب در حد توان اجرا شود و در صورت نداشتن آسيب ديدگي قبلي از هر حركت ديگر مطمئن تر و كم خطرتر است.

سطح ۱ مطالب برگزیده ورزش و زیبایی

ارسال نظر