آیا فرستادن نمونه برای شناسایی عفونت های قارچی لازم است ؟

ارسال نمونه ارزش دارد ولی نمونه باید به صورت صحیح گرفته شود و به آزمایشگاهی ارسال شود که بخش قارچ شناسی تخصصی داشته باشد. کشت قارچ می تواند دشوار باشد و دپارتمان های قارچ شناسی خوب، به نسبت گزارش فنی کاذب کمتری دارند؛ زمان نمونه گیری از عفونت پوستی مشکوک به قارچ مهم است که از اطراف ضایعه نمونه تراشیده شود. این محلی است که قارچ بیشترین فعالیت را دارد. تراشیدن باید به وسیله یک تیغ جراحی کند یا تیغ مشابه عمود بر پوست انجام شود و نباید نزدیک زمان نمونه گیری، درمان های موضعی استفاده شده باشد.

می توان ناخن ها را چید و هر ماده خرد شده در زیر آن را تراشید. مواد چیده شده و تراشیده شده قبل از ارسال به آزمایشگاه باید در کاغذ سیاه بسته بندی شوند. ارسال نمونه ارزش دارد ولی نمونه باید به صورت صحیح گرفته شود و به آزمایشگاهی ارسال شود که بخش قارچ شناسی تخصصی داشته باشد. کشت قارچ می تواند دشوار باشد و دپارتمان های قارچ شناسی خوب، میزان به نسبت گزارش منفی کاذب کمتری دارند. زمان نمونه گیری از عفونت پوستی مشکوک به قارچ، مهم است که از اطراف ضایعه تراشیده شود. این محلی است که قارچ بیشترین فعالیت را دارد. تراشیدن باید به وسیله یک تیغ جراحی کند یا تیغ مشابه عمود بر پوست انجام شود و نباید نزدیک زمان نمونه گیری، درمان های موضعی استفاده شده باشد.

می توان ناخن ها را چین و هر ماده خرد شده در زیر آن را تراشید. مواد چیده شده و تراشیده شده قبل از ارسال به آزمایشگاه باید در کاغذ سیاه بسته بندی شوند.

بر روی برگه ای که همراه با نمونه ارسال می شود، چه اطلاعاتی باید ذکر شود؟

بسیار مهم است که اطلاعاتی که می تواند آزمایشگاه را متوجه نیاز به جستجوی قارچ های غیر معمول کند، ذکر شود. همچنین تشخیص احتمالی، جزئیات هرگونه تماس با حیوانات، موارد دیگر یا سفر خارجی اخیر نیز باید ذکر شود. در عفونت های ناخن ذکر این نکته که ناخن مبتلا، آسیب قبلی داشته است، می تواند مفید باشد زیرا احتمال عفونت مخمر را بیشتر مطرح می کند.

بیماری های پوست پوست سطح ۱ مطالب برگزیده

ارسال نظر