آیا سوء تغذیه سبب ریزش موها می شود؟

آیا سوء تغذیه سبب ریزش موها می شود؟

یکی از عوامل ریزش مو ، سوء تغذیه می باشد، که بزرگترین صدمه را به ریشه موها زده، واکنش آن را به صورت ریزش غیر طبیعی موها مشاهده می کنیم، زیرا کسانی که از ریزش موهای خود رنج می برند، اکثراً دچار سوء تغذیه شده اند و در مواردی حتی خودشان از کیفیت آن خبر و آگاهی نداشته اند.

همچنین از جمله عوامل مهم سلامت و تندرستی تمام سلولهای بدن تغذیه باغذای سالم و مغزی می باشد. هنگامیکه خون بافتهای مختلف بدن را تغذیه می کند، اگر مواد غذایی کامل و مفید برای ارگانهای بدن را بهمراه نداشته باشد، بافتهای مختلف بدن که پوست سر را نیز می توان جزء آنها بحساب آورد، در اثر سوء تغذیه پژموده و ناتوان می شوند. یکی از نتایج این سوء تغذیه در پوست سر، ضعف ریشه ی موها و ریزش غیرطبیعی آنهاست. به عقیده ما، سلولهای فولیکوب، مو تولید می کند. هنگامیکه فولیک.ل بطور کامل تغذیه گردد، می تواند به تولید مو بپردازد، وقتی تغذیه این قسمت ناقص باشد، شخص به ریزش مو و نهایتاً طاسی مبتلا می شود. دکتر ویلیامز نیز در این مورد چنین می گوید، هنگامیکه فولیکول مو در پوست سر، بطور کامل تغذیه نشود. سلولهای این ناحیه به سوء تغذیه مبتلا شده، و بتدریج از بین می روند، که نتیجتاً موها شروع به ریزش نموده، مقدمه طاسی را فراهم می آورند.

یکی دیگر از متخصصان این رشته این رشته نیز در تکمیل حرف همکارش چنین می گوید: که تغذیه ناقص را نیز می توان علت ریزش غیر طبیعی موها بشمار آورد. دکتر ماری شل نظر خود را اینطور ابزار می دارد: برای اینکه اثر خون و اکسیژن را بر روی پیاز مو نشان دهم، یکسری از افراد مبتلا به ریزش غیر طبیعی مو را انتخاب نمودم و به گونه ای به پیاز موی آنها خون رساندم. پس از مدتی در ۵۰ درصد از این افرادف ریزش مو قطع شد و در ۲۱ درصد آنها، ریزش به کندی صورت می گرفت.

سایر پزشکان متخصص در این رشته معنقدند، که بدن در مدت یک سال می تواند سیستم جذب کننده مواد غذایی از خون را در ناحیه پیاز مو ترمیم کند، و بدین سبب است که جراحان پیوند، این ناحیه را برنمی دارند.

برای اینکه در تعریف این دو واژه سوء تغذیه و ریزش مو، تعبیر درستی متبادر به ذهن شود، و خوانندگان با مفهوم واقعی آن آشنا گردند، اجمالاً توضیح می دهیم:

منظور ما از پیش کشیدن بحث سوء تغذیه، کم خوردن یا نخوردن غذا نیست، که به عللی به میل یا اجبار برای افراد جامعه پیش می آید (بحث پیرامون این مسئله با چنین مفهومی، بیرون از قلمرو و مقال ماست)، بلکه هدف مااز سوء تغذیه، بحث بر سر خوردن و ندانستن اینکه چه باید خورد، و چگونه باید خورده می باشد.

مراقبت از مو

ارسال نظر