آيا مشكل عصبانيت داريد ؟

عصبانيت

آيا مشكل عصبانيت داريد ؟ شايد از خودتان عصباني هستيد كه چرا جلوي ضربه يا رويداد ناگوار را نگرفته ايد يا چرا فلان رفتار را انجام داده ايد و چرا با آن اين طور «كنار آمده ايد». همچنين ممكن است از اين عصباني باشيد كه چرا زنده مانده ايد (احساس گناه بازماندگان). از طرف ديگر ممكن است از ديگران عصباني باشيد كه چرا شما را درك نكرده يا از شما حمايت نمي كنند. شايد هم از مسببان واقعه، مثلاً از خدا يا «دنيا» عصباني هستيد.

عصبانيت هميشه مشكل ساز نيست – عصبانيت مي تواند پاسخ درست و مناسبي در برابر وضعيت باشد. با اين حال اگر بيش از حد عصباني باشيد و نتوانيد اعمال سازنده انجام بدهيد، نشانه هاي آزارنده اي در شما پديد مي آيد و نمي توانيد با ضربه كنار بياييد.

نكته : عصبانيت شما مفيد است يا مخرب ؟ براي جواب دادن به اين سوال از فن محاسبه سودها استفاده كنيد. توقعات تامين كننده سوخت عصبانيت را زير سوال ببريد. فراموش نكنيد كه بايدها شما را ناراحت مي كنند و بس – آنها به ندرت اوضاع را بهتر مي كنند.

مهم تر از همه اين كه روحيه پذيرش خودتان، رفتارتان، ديگران، رفتارشان، دنيا و اتفاقا را در خودتان تقويت كنيد. منظور من اين نيست كه اتفاقات را دربست بپذيريد يا از تغيير دادن پيامدها دست بكشيد بلكه منظورم اين است كه خود خوري نكنيد.

تحمل نكردن نشانه هاي اضطراب

همان طور كه گفتم اضطراب پس از ضربه، تحت تاثير نشانه هايش تداوم مي يابد. اگر از افكار مزاحم يا خواب هاي بد خود بترسيد، روي آنها متمركز مي شويد و به اضطراب تان جان دوباره مي بخشيد. راه حل اين است كه از تجديد خاطرات، كابوس ها و ساير نشانه هاي ناخوشايند فاجعه نسازيد. فنوني كه در اين مسير به شما كمك خواهند كرد، مقياس فاجعه (فصل نهم) چارچوب بندي مجددو تجسم عقلاني – هيجاني (فصل نهم) هستند.
از نشانه هاي فعلي خودتان فاجعه نسازيد. به جاي آن كه نشانه هاي تان را «وحشتناك» و «غير قابل تحمل» بدانيد، آنها را «نا خواشايند» و «آزارنده» بدانيد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر