آشنایی با درجه بندی سرطان پستان

رایج‌ترین روش درجه بندی سرطان پستان استفاده از سیستم TNA است که براساس اندازه تومور، گرفتاری غدد لنفاوی و متاستاز صورت می‌گیرد. پیش آگهی بیماری رابطه بسیار قوی با اندازه تومور و وضعیت درگیری غدد لنفاوی آگزیلاری دارد.

فاکتورهایی که با پروگنوز بهتری همراهی دارند عبارتند از: وجود گیرنده‌های استروژن و یا پروژسترون، Low tumor grade، low S-Phase و diploid DNA.

درجه بندی سرطان پستان

Tتومور:

TX: تومور اولیه قابل شناسایی نیست

T0: شواهد تومور وجود ندارد

Tis: کارسینم insitu یا بیماری پاژه

T1 :بیشترین اندازه تومور≤ cm2

–       T1mic: تهاجم به اندازه≤ cm0.1

–       T1a : تومور > cm0.1 اما < cm 0.5

–      T1b : تومور > cm0.5 اما < cm 1

–       T1c: تومور > cm1  اما < cm 2

T2: اندازه تومور > cm2 اما < cm 5

T3: اندازه تومور > cm5

T4: تومور به هر اندازه‌ای با گسترش به جدار قفسه سینه یا پوست

–      T4a: گسترش به جدار قفسه سینه

–      T4b: ادم ( از جمله پوست پرتغالی)، یا زخم شدن پوست، یا ندولهای جلدی اقماری در همان پستان

–       T4c: مجموعه T4a و T4b

–       T4d : کارسینوم التهابی

Nغدد لنفاوی ناحیه

NX: غدد لنفاوی ناحیه قابل ارزیابی نیست ( مثلاَ قبلاَ برداشته شده اند).

N0: متاستاز غدد نفاوی وجود ندارد.

N1: متاستاز به غده(های) لنفاوی آگزیلاری همان طرف با قابلیت تحرک ( عدم چسبندگی)

N2: متاستاز به غده(های) لنفاوی آگزیلاری با چسبندگی

N3: متاستاز به غده(های) لنفاوی پستانی داخلی همان طرف

M: متاستاز دور دست

MX: متاستاز دور دست قابل ارزیابی نیست

M0: متاستاز دور دست وجود ندارد.

M1: متاستاز دور دست وجود دارد.

درجه بندی سرطان پستان

درجه اندازه تومور (T) متاستاز به غدد لنفاوی (N) متاستاز دور دست (M) احتمال بقای عمر ۵ سال
۰

I

IIA

 

 

IIB

 

IIIA

 

 

 

IIIB

 

IV

Tis

T1

T0

T1

T2

T2

T3

T0

T1

T2

T3

T4

هر درجه‌ای از T

هر درجه‌ای از T

N0

N0

N1

N1

N0

N1

N0

N2

N2

N2

N1,N2

هر درجه ای از N

N3

هر درجه ای از N

M0

M0

M0

M0

M0

M0

M0

M0

M0

M0

M0

M0

M0

M1

 

۸۵%

۶۶%

 

 

 

 

۴۱%

 

 

۱۰%

شایعترین محل‌های متاستاز سرطان پستان به ترتیب شیوع ( از زیاد به کم) عبارتند از: غدد لنفاوی آگزیلاری همان طرف، غدد لنفاوی پستانی داخلی، ریه و کبد.

گوناگون

ارسال نظر